Dienst Nascholingen en Internationalisering 2008-2009 Dienst Nascholing en Internationalisering  

Informatie over deze nascholingsmodule

Opleiding
83084-O Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis
Doelstellingen
fiogf49gjkf0d
De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het VSKO aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming concreet gestalte te geven op één of meer scholen, al dan niet onder het toe-zicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal wordt ter beschikking gesteld dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De VSKO-opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO
(zie website)

Doelgroep Leraren, ondersteunend personeel of andere werknemers van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO
Inhoud Organigram van de preventie. Dynamisch welzijnsbeleid op school. DRBS, GPP, JAP. Welzijnsmappen. Opdracht, taken en aansprakelijkheid van de preventieadviseur. Coördinatie van preventiediensten. Werking van CPBW. Controles en inspecties. Medisch toezicht. EHBO. Codex, ARAB. Risicoanalyse. Arbeidsongevallen. Aankoopcyclus. Onthaal nieuwe werknemers. Werken met derden. Psychosociale belasting. Brandveiligheid, noodprocedures, evacuatie. Verkeersveiligheid. Schooluitstappen. Sportterreinen, speelterreinen, speeltoestellen, gymtoestellen. Legionella. Voedselhygiėne in schoolkeukens. Gevaarlijke producten. Elektriciteit. Sanitaire installaties. Asbest. Afvalverwerking. Informatie en documentatie. Kennismaking met de onder-steunende software Infra en I-risk.
Strategie en methode
fiogf49gjkf0d
De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s en worden gegeven door docenten met praktijkervaring.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt.

De opleiding bestaat uit acht dagsessies van telkens zes uur. De achtste sessie is volledig gewijd aan de verdediging van de eindwerken.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info
fiogf49gjkf0d
Lesgevers: Hubert De Bolle, Jaak Palmans, Danny Plaetinck, Frederik Stevens, Paul Van Assche, Eddy Van Havere, Eric Van Schoonenberghe, Jan Vrielynck, …

Deelname in de kosten: 350 euro (cursusteksten en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse broodjes nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 8 oktober 2008 via www.nascholing.be of telefonisch op toestel 02507 08 19 Het aantal deelnemers is beperkt.

Bij problemen kan u terecht op volgend mailadres nascholing@vsko.be

Sessies 9 volledige dagen
Kwalificatie  
Voorwaarde  
Bijdrage 350 EURO
Plaats en data Brussel - Interdiocesaan Centrum š Module voorbij: inschrijvingen afgesloten
Handelsstraat 72
1040 Brussel
 • Reeks 1:
  • Sessie 1
   2008-10-16 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 2
   2008-11-13 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 3
   2008-12-11 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 4
   2009-01-15 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 5
   2009-02-12 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 6
   2009-03-12 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 7
   2009-04-23 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 8
   2009-05-14 (donderdag) van 09:00 tot 16:00 uur
  • Sessie 9
   2009-06-18 (donderdag) van 15:00 tot 17:00 uur
Inschrijven voor deze module kan uitsluitend online via de menu-optie Inschrijven op deze website http://www.nascholing.be.
Let op: voor sommige modules staat een specifieke werkwijze tot inschrijven vermeld in de modulefiche bij Bijkomende info.
Bij het registreren van een deelnemer wordt een deelnemerscode toegekend, waarmee het hele nascholingsjaar door langs het menu Kalenders en attesten de individuele kalender kan worden geconsulteerd, de evaluatie kan ingevuld worden en het attest kan gedownload worden.

 

 
Naar begin van pagina