Sociale en technische wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding en expressie.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (78%) stromen door naar PBA, 19% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (52,7) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

De meest gekozen professionele bacheloropleidingen zijn de verschillende lerarenopleidingen en opleidingen binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Dit correspondeert niet helemaal met het actuele studierichtingsprofiel.
Het eerder lage slaagpercentage voor professionele bacheloropleidingen wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad na één jaar is lager dan de tewerkstellingsgraad in tso en in het gehele studiegebied. Afgestudeerden worden niet opgeleid om tewerkgesteld te worden in de diverse knelpuntberoepen van de welzijns- en gezondheidssector.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Sociale en technische wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Sociale en technische wetenschappen (n=10159)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN324 3,2%  
ABAHO159 1,6%  
PBA7929 78%  
bedrijfsmanagement 309 3% 47,2 6,8% 40,1% 40,8% 12,3%
ergotherapie 304 3% 56,6 19,1% 41,1% 30,6% 8,9%
onderwijs: kleuteronderwijs 872 8,6% 65,2 26,5% 45,4% 21,9% 6%
onderwijs: lager onderwijs 1034 10,2% 51,2 8,4% 41,8% 40,2% 9,2%
onderwijs: secundair onderwijs 929 9,1% 53,1 13,9% 40,8% 33,9% 10,9%
orthopedagogie 710 7% 51,2 7,7% 42,5% 44,2% 5,2%
sociaal werk 824 8,1% 46,1 8,5% 36,2% 41,4% 13,5%
toegepaste psychologie 276 2,7% 47,9 9,1% 35,9% 47,1% 8%
verpleegkunde 775 7,6% 60,6 17,3% 48% 25,7% 7,9%
voedings- en dieetkunde 285 2,8% 52,8 14,7% 36,5% 40% 8,4%
vroedkunde 265 2,6% 59,5 26,4% 35,5% 25,3% 12,1%
geen HO1882 18,5%  
Verklaring afkortingen