Naar website VVKSO
U bevindt zich hier:  Start - Actueel
Berichten
2014-06-02: Werken rond ICF in bso Personenzorg
Mogelijke leerlijn ICF – in combinatie met gezondheidspatronen van Gordon (verwerking nascholingssessie ICF 2014 Gent/Hasselt door J. Neyt) U kan hier de documenten downloaden (gecomprimeerd bestand)
 
2014-01-29: Leerplannen specialisatiejaren bso en servicedocumenten

De leerplannen werden ingediend bij de inspectie en zijn terug te vinden op de site van het VVKSO: http://www.vvkso.be (Nieuwe leerplannen schooljaar 2014-2015).

De servicedocumenten vindt u hier terug:

Als u zelf ideeën hebt voor interessante pedagogisch-didactische wenken, geef deze gerust door aan uw pedagogisch begeleider. We verwerken ze dan in de versie van het servicedocument die in juni wordt gekoppeld aan de leerplanfiche.

Hieronder vindt u de leerlijnen bij de verschillende leerplannen:

We willen u met het ter beschikking stellen van deze documenten een hulpmiddel aanreiken voor het uitwerken van schooleigen leerlijnen.

 
2013-07-09: Ontwerpversies van de leerplannen voor de specialisatiejaren bso

Hierbij vindt u de ontwerpversies van de leerplannen voor de specialisatiejaren bso:

én de ontwerpversies van de herwerkte leerplannen voor de 3de graad bso: De ontwerpleerplannen worden pas tijdens het schooljaar 2013 – 2014 ingediend bij de inspectie. Tot dan zijn nog kleine wijzigingen (lay-out of omwille van wijzigende regelgeving) mogelijk. Na het indienen van de leerplannen vindt u de leerplannen terug op de website van het VVKSO –> leerplannen.

In functie van de voorbereiding op het werken met de nieuwe leerplannen, vindt u ook reeds de voorlopige versie van het didactisch deel van de servicedocumenten bij de leerplannen TBZ/Z en Kinderzorg hier. In de loop van volgend schooljaar worden de servicedocumenten verder uitgewerkt en ter beschikking gesteld.

 
2012-04-18: Het specialisatiejaar Kinderzorg onder vuur

Tijdens de laatste weken kwam de kinderopvang op een ongelukkige manier in het nieuws door het ontoelaatbaar gedrag van medewerkers in Mechelen en Schaarbeek. Op een onverantwoorde manier werd er door een bepaald gedeelte van de pers een verband gelegd tussen deze schandalen en de opleiding zevende jaar kinderzorg. Hierbij werd verwezen naar een intern rapport van Kind en Gezin uit 2010, waaruit dit verband zogezegd zou blijken.

Het VVKSO betreurt dat de waarde van de opleiding en de inzet en competentie van vele scholen, leerlingen en leraren op een dergelijke ongenuanceerde manier werd in twijfel getrokken.

Het VVKSO analyseerde onlangs op kritische wijze samen met de directies van CODI personenzorg het zevende jaar kinderzorg in functie van de toekomst van het secundair onderwijs. Hieruit bleek het belang en de waarde van de huidige opleiding zonder dat tegelijkertijd de piste van andere opleidingen werd uitgesloten.

Om tot een breed maatschappelijk gedragen visie te komen en deze te communiceren aan de betrokken overheden zal het VVKSO daarom op korte termijn binnen de VLOR de problematiek van het zevende jaar kinderzorg agenderen. Bedoeling is de eenzijdige en tendentieuze berichtgeving op die manier inhoudelijk te ontkrachten.

Het rapport van Kind en Gezin waarnaar word verwezen, kan u hier downloaden. In voorbereiding van het rapport werd er door Kind en Gezin overleg georganiseerd met de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten.
In dit gesprek werden bekommernissen en verwachtingen van het werkveld čn van Kind en Gezin in het bijzonder t.a.v. Begeleiders in de kinderopvang vandaag en de opleiding kinderzorg en zijn historiek (evolutie van kinderzorg naar begeleiding in de kindervang – met inbegrip van buitenschoolse opvang) op een constructieve wijze onder de loep genomen. Knelpunten die worden ervaren op niveau van de scholen, maar ook in het werkveld werden besproken.

Door de pedagogische begeleidingsdiensten werd de bereidheid uitgesproken om in het kader van toekomst SO te participeren aan verder overleg. Hierbij werd door alle begeleidingsdiensten uitdrukkelijk aangegeven, dat we blijven geloven in de plaats van een opleiding tot Begeleider in de kinderopvang binnen het bso.

Naast het overleg met de begeleidingsdiensten, organiseerde Kind en Gezin overleg met verschillende expertengroepen, waarna Kind en Gezin zijn rapport ontwikkelde en publiceerde.

Naar aanleiding van dit rapport stuurde ook Kind en Gezin (o.a. Raadgevend Comité) in zijn adviezen aan op verder overleg met onderwijs.

 
2011-12-22: servicedocument - leerplan verzorging 3de graad bso
Hierbij vindt u een gedeeltelijke versie van het servicedocument bij het leerplan verzorging 3de graad bso: Een deel van het didactisch kader (wenken bij de leerplandoelstellingen en bronnen) en het organisatorisch kader werden in samenwerking met de pedagogische begeleiding uitgewerkt. De overige delen (pedagogisch kader, stage, evaluatie, enz. ) worden in de loop van het schooljaar verder uitgewerkt en toegevoegd. Download het servicedocument
 

Archief
Zoeken op de site
 
Kalender

 

Geen kalenderitems gevonden
 

Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster