Naar website VVKSO
U bevindt zich hier:  Start - Actueel
Berichten
2014-06-02: Werken rond ICF in bso Personenzorg
Mogelijke leerlijn ICF – in combinatie met gezondheidspatronen van Gordon (verwerking nascholingssessie ICF 2014 Gent/Hasselt door J. Neyt) U kan hier de documenten downloaden (gecomprimeerd bestand)
 
2014-01-29: Leerplannen specialisatiejaren bso en servicedocumenten

De leerplannen werden ingediend bij de inspectie en zijn terug te vinden op de site van het VVKSO: http://www.vvkso.be (Nieuwe leerplannen schooljaar 2014-2015).

De servicedocumenten vindt u hier terug:

Als u zelf ideeën hebt voor interessante pedagogisch-didactische wenken, geef deze gerust door aan uw pedagogisch begeleider. We verwerken ze dan in de versie van het servicedocument die in juni wordt gekoppeld aan de leerplanfiche.

Hieronder vindt u de leerlijnen bij de verschillende leerplannen:

We willen u met het ter beschikking stellen van deze documenten een hulpmiddel aanreiken voor het uitwerken van schooleigen leerlijnen.

 
2013-07-09: Ontwerpversies van de leerplannen voor de specialisatiejaren bso

Hierbij vindt u de ontwerpversies van de leerplannen voor de specialisatiejaren bso:

én de ontwerpversies van de herwerkte leerplannen voor de 3de graad bso: De ontwerpleerplannen worden pas tijdens het schooljaar 2013 – 2014 ingediend bij de inspectie. Tot dan zijn nog kleine wijzigingen (lay-out of omwille van wijzigende regelgeving) mogelijk. Na het indienen van de leerplannen vindt u de leerplannen terug op de website van het VVKSO –> leerplannen.

In functie van de voorbereiding op het werken met de nieuwe leerplannen, vindt u ook reeds de voorlopige versie van het didactisch deel van de servicedocumenten bij de leerplannen TBZ/Z en Kinderzorg hier. In de loop van volgend schooljaar worden de servicedocumenten verder uitgewerkt en ter beschikking gesteld.

 
2012-04-18: Het specialisatiejaar Kinderzorg onder vuur

Tijdens de laatste weken kwam de kinderopvang op een ongelukkige manier in het nieuws door het ontoelaatbaar gedrag van medewerkers in Mechelen en Schaarbeek. Op een onverantwoorde manier werd er door een bepaald gedeelte van de pers een verband gelegd tussen deze schandalen en de opleiding zevende jaar kinderzorg. Hierbij werd verwezen naar een intern rapport van Kind en Gezin uit 2010, waaruit dit verband zogezegd zou blijken.

Het VVKSO betreurt dat de waarde van de opleiding en de inzet en competentie van vele scholen, leerlingen en leraren op een dergelijke ongenuanceerde manier werd in twijfel getrokken.

Het VVKSO analyseerde onlangs op kritische wijze samen met de directies van CODI personenzorg het zevende jaar kinderzorg in functie van de toekomst van het secundair onderwijs. Hieruit bleek het belang en de waarde van de huidige opleiding zonder dat tegelijkertijd de piste van andere opleidingen werd uitgesloten.

Om tot een breed maatschappelijk gedragen visie te komen en deze te communiceren aan de betrokken overheden zal het VVKSO daarom op korte termijn binnen de VLOR de problematiek van het zevende jaar kinderzorg agenderen. Bedoeling is de eenzijdige en tendentieuze berichtgeving op die manier inhoudelijk te ontkrachten.

Het rapport van Kind en Gezin waarnaar word verwezen, kan u hier downloaden. In voorbereiding van het rapport werd er door Kind en Gezin overleg georganiseerd met de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten.
In dit gesprek werden bekommernissen en verwachtingen van het werkveld èn van Kind en Gezin in het bijzonder t.a.v. Begeleiders in de kinderopvang vandaag en de opleiding kinderzorg en zijn historiek (evolutie van kinderzorg naar begeleiding in de kindervang – met inbegrip van buitenschoolse opvang) op een constructieve wijze onder de loep genomen. Knelpunten die worden ervaren op niveau van de scholen, maar ook in het werkveld werden besproken.

Door de pedagogische begeleidingsdiensten werd de bereidheid uitgesproken om in het kader van toekomst SO te participeren aan verder overleg. Hierbij werd door alle begeleidingsdiensten uitdrukkelijk aangegeven, dat we blijven geloven in de plaats van een opleiding tot Begeleider in de kinderopvang binnen het bso.

Naast het overleg met de begeleidingsdiensten, organiseerde Kind en Gezin overleg met verschillende expertengroepen, waarna Kind en Gezin zijn rapport ontwikkelde en publiceerde.

Naar aanleiding van dit rapport stuurde ook Kind en Gezin (o.a. Raadgevend Comité) in zijn adviezen aan op verder overleg met onderwijs.

 
2011-12-22: servicedocument - leerplan verzorging 3de graad bso
Hierbij vindt u een gedeeltelijke versie van het servicedocument bij het leerplan verzorging 3de graad bso: Een deel van het didactisch kader (wenken bij de leerplandoelstellingen en bronnen) en het organisatorisch kader werden in samenwerking met de pedagogische begeleiding uitgewerkt. De overige delen (pedagogisch kader, stage, evaluatie, enz. ) worden in de loop van het schooljaar verder uitgewerkt en toegevoegd. Download het servicedocument
 
2011-10-14: Servicedocument voor Gezondheids-en welzijnswetenschappen
Hierbij vindt u het herwerkte voorstel tot servicedocument voor Gezondheids-en welzijnswetenschappen. Het geeft aan waar leerlingen na de 2de graad STW staan in hun competentieontwikkeling en hoe ze deze competenties ook binnen de studierichting GWW verder kunnen ontwikkelen.
Download het servicedocument
 
2011-06-30: Servicedocument integrale opdrachten STW
 
2011-06-30: studiegebiednieuws schooljaar 2011 - 2012
 
2011-06-30: Voorlopige leerplannen Verzorging en Organisatiehulp 3de graad bso

De leerplannen in bijlage zijn voorlopige versies. De versies worden nog voorgelegd aan de verschillende sectoren en er volgt nog verder overleg over het luik werkplekleren/stage. Nadat de resultaten van dit overleg zijn besproken op CODI, zal de inleiding van het leerplan verder worden uitgewerkt, het deel met de leerplandoelstellingen – indien nodig - nog wat aangepast. Ook de delen ‘tijdsbesteding’, ‘minimale materiële vereisten’ en ‘bibliografie’ zullen verder worden uitgewerkt en aangevuld.

De ontwerpen van lessentabel worden voorgelegd op de regionale directievergaderingen (dec. 2011- jan. 2012).

Wanneer de definitieve versies van de leerplannen beschikbaar zijn, zullen deze te raadplegen zijn op de website van het VVKSO (rubriek leerplannen), alsook de servicedocumenten bij de leerplannen.

Leerplan verzorging
Leerplan organisatiehulp

 
2011-02-01: Evalueren van het vak Verzorging-voeding in de 2de graad (bso)

In dit document – dat tot stand kwam in samenwerking met de pedagogisch begeleiders – willen we de thematiek van het evalueren verder uitdiepen en willen we leraren en directie handvatten aanreiken voor de evaluatie van het beroepsgericht vak ‘Verzorging-voeding’ van de tweede graad bso van het studiegebied Personenzorg.

Download het document

 
2010-10-28: Actualisering leerplannen Sociale en technische wetenschappen en doelenboek

De inspectie keurde het leerplan voeding (2de en 3de graad) voorlopig goed en stelde de uitdrukkelijke vraag om vanaf september 2011 te werken met een afzonderlijk leerplan voeding voor de 2de en de 3de graad.

Vorig schooljaar werden leraren van de scholen (eerste en tweede lichting) die in de derde graad werkten met het nieuwe leerplan Sociale en technische wetenschappen uitgenodigd om deel te nemen aan een resonansgroep. In die resonansgroepen werden de voorstellen tot aparte leerplannen voeding 2de en 3de graad besproken. Bovendien namen we de kans te baat om ook het doelenboek te evalueren.

Vermits het leerplan voeding opnieuw moet worden ingediend, hebben we ook de inleiding op de leerplannen grondig geëvalueerd en aangepast. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat we voor het onderdeel ‘expressie’ de doelen m.b.t. expressie en de bijlage over dit onderdeel samenvoegen en vorm geven en indienen als leerplan.

Het is belangrijk om op te merken dat we voor de onderdelen ‘voeding’ en ‘expressie’ geen nieuwe leerplannen schreven, maar dat we het bestaande evalueerden naar haalbaarheid in het werkveld en zo tot geactualiseerde en uitgezuiverde versies komen.

Het aangepaste doelenboek zal, samen met een aantal inhouden die in de huidige leerplannen deel uitmaakten van de inleiding op het leerplan, worden verwerkt in een servicedocument.

Om u de kans te bieden zich voor te bereiden op de geactualiseerde versies van de leerplannen Sociale en technische wetenschappen, vindt u in bijlage de aangepaste versies van de onderdelen ‘Studierichtingsprofiel en inleiding op het leerplan 2de en 3de graad’, ‘voeding 2de en 3de graad’ en ‘doelenboek’.

Wanneer het onderdeel ‘expressie’ en het servicedocument (met doelenboek) klaar zijn, zullen we de gehele leerplannen 2de graad en 3de graad en het servicedocument beschikbaar stellen via de website van het VVKSO (rubriek leerplannen).

 
2010-09-28: studiegebiednieuws 09-10

In bijlage studiegebiednieuws 09-10 met daarbij de prioriteiten voor schooljaar 10-11

Download de Bijlage
 
2010-01-05: Aanbeveling K&G toedienen geneesmiddelen in kinderopvang

Kind en Gezin heeft nieuwe aanbevelingen over het toedienen van geneesmiddelen en over de aanpak van koorts in de kinderopvang.
In het document in bijlage vindt u:

  • nieuwe aanbevelingen over het toedienen van geneesmiddelen en de aanpak van koorts in de kinderopvang.
  • praktisch document over koorts
  • flowcharts koorts: wat doe je wanneer?

Download de aanbeveling

 
2009-12-17: Servicedocument Verzorging - Voeding 2e graad
Bij het nieuwe leerplan Verzorging - Voeding 2e graad (2010/006) is er ook servicedocument. Ja kan dit terugvinden via www.vvkso.be > leerplannen. Kies bij het item 'nieuwe leerplannen 2010-2011' voor Tweede graad. Je kan dan het vernieuwde leerplan en het servicedocument raadplegen. Of je kan het servicedocument via deze link direct downloaden.
 
2009-09-22: Organisatiehulp/Organisatie-assistentie: engagement tot het organiseren van 250u stage m.b.t. de functie logistiek assistent.
In het document dat u hier kan downloaden vindt u suggesties om dit engagement na te komen.
 
2009-09-22: Tweetalig zakwoordenboek voor de ziekenhuizen

Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde in samenwerking met Pro Medicis Brussel "Opération NL/ Operatie Fr" voor de ziekenhuizen.
Het betreft een tweetalig zakwoordenboekje waarin het verplegend en verzorgend personeel sleutelzinnen en uitdrukkingen kan terugvinden (Nederlands - Frans) die ze kunnen gebruiken in het contact met patiënten/zorgvragers en hun bezoekers. Naast de sleutelzinnen geeft het woordenboekje ook een thematisch overzicht van de veelgebruikte woordenschat in de ziekenhuissector.

Het boekje is in eerste instantie ontwikkeld voor verplegend en verzorgend personeel maar kan door de opbouw ook voor andere personeelsleden en sectoren interessant zijn. Men denkt aan de thuisverpleging, rusthuizen en opleidingsinstellingen.

U kan het boekje hier downloaden of via Het Huis van het Nederlands waar het boekje ook voor 2,5€/stuk kan worden besteld:
 
2009-08-25: studiegebiednieuws 2008-2009

In bijlage studiegebiednieuws 28-09 met daarbij de prioriteiten voor schooljaar 09-10

Download de Bijlage
 
2009-08-24: Doelenboek Gezondheids-en welzijnwetenschappen

Hierbij vindt u het voorstel tot doelenboek voor Gezondheids-en welzijnswetenschappen (seminarie - gezondheid-en welijzn - stage) dat aangeeft waar leerlingen na de 2de graad STW staan in hun competentieontwikkeling en hoe ze deze competenties verder kunnen ontwikkelen in GWW. Het werken met een doelenboek werd toegelicht binnen de verschillende bisdommen. U vindt naast een Word-versie van het doelenboek, ook een digitale versie in Excel

Download het doelenboek word-versie
Download het doelenboek excel-versie
 
2009-08-24: Publicaties - lesmateriaal
We krijgen van leraren vaak vragen rond publicaties van lesmateriaal. In overleg met de pedagogisch begeleiders engageren we ons om nieuwe publicaties te bekijken vanuit de leerplannen en onze bedenkingen te formuleren.
We bespreken deze bedenkingen ook met de auteurs van de betreffende uitgave.

In bijlage leest u de bedenkingen bij enkele publicaties. Bij uitgave van nieuwe publicaties, vullen we deze lijst verder aan.

Bijlagen:
 
2009-08-24: Verklaring integratie van de opleiding levensreddend handelen in het leerplan Kinderzorg:

Het Ministerieel besluit van 26 februari 2009 betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen bepaalt in art. 2 dat onthaalouders en het personeel van een kinderdagverblijf over een attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen moeten beschikken.

Pas afgestudeerden uit een opleiding waarin levensreddend handelen geïntegreerd is in het leerplan, moeten binnen drie jaar nadat ze afgestudeerd zijn over een attest van basisopleiding levensreddend handelen beschikken. Als zij niet uit een opleiding komen waarin levensreddend handelen geïntegreerd is, moeten zij als startend personeel of als startende onthaalouder, binnen de 6 maanden na het begin van hun tewerkstelling in de kinderopvang over zo'n attest beschikken.

Kind en Gezin raadt de sector van kinderopvang aan om aan pas afgestudeerden een schriftelijk bewijs te vragen, dat aantoont dat een opleiding levensreddend handelen in het leerplan is opgenomen. Wat het 3e leerjaar van de derde graad Kinderzorg bso betreft staat in het leerplan levensreddend handelen en kwaliteitsvol handelen in noodsituaties vermeld.

Het VVKSO heeft een ontwerp opgesteld dat is afgetoetst bij Kind en Gezin. Als bijlage vindt u dit ontwerp, evenals het ministerieel besluit.

Download het ministrieel besluit
Download het ontwerp VVKSO
 
2009-08-24: Voorscholingstraject 2de graad Verzorging-Voeding bso
Hierbij vindt u de documenten die werden toegelicht op 15 juni in Mechelen:
  • handouts-leerplantoelichting
  • veel gestelde vragen bij het leerplan
  • uitgewerkte voorbeelden vanuit de verschillende bisdommen
  • digitale versie van de leerplandoelstellingen
Download de bestanden (zip-bestand)
Het leerplan (ontwerp) vindt u terug op de website van het vvkso: www.vvkso.be -> publicaties -> leerplannen.
 
2008-11-12: 2de graad bso Personenzorg - voorscholingstraject

In bijlage vindt u de powerpoint-presentatie die werd gebruikt tijdens de infosessie. Wanneer u op school de collega's wil informeren over het vernieuwde leerplan 2de graad, kan u gebruik maken van deze presentatie.

Download de Presentatie
 
2008-11-12: Decreet van 18 juli betreffende de zorg- en bijstandsverlening

Bericht aan scholen die opleidingen Verzorging, Thuis-en bejaardenzorg/zorgkundige, Kinderzorg, Jeugd-en gehandicaptenzorg, Gezondheids-en welzijnswetenschappen en/of Leefgroepenwerking aanbieden:

 

Betreft: Decreet van 18 juli betreffende de zorg- en bijstandsverlening

 
Situering:

Het decreet dat verscheen op 18 juli is een kaderdecreet dat betrekking heeft op personen die beroepshalve activiteiten uitoefenen die vallen onder de zorg- en bijstandsverlening.

Het decreet streeft een tweevoudig doel na:

  1. Het decreet wil de nodige rechtszekerheid bieden aan medewerkers die erkend zijn door of onder toezicht staan van de Vlaamse gemeenschap, en die taken van zorg- en bijstandsverlening uitoefenen.
  2. Het decreet wil minimale kwalificatievereisten opleggen aan personen die beroepshalve taken van zorg- en bijstandsverlening uitoefenen.
 
Merk op:

-         het decreet heeft geen betrekking op puur medische of paramedische handelingen en laat zich bijgevolg niet in met de beroepsuitoefening door artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen,…zoals geregeld in de federale regelgeving betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (KB 78)

 

Implicaties voor onderwijs:

Vermits dit decreet nog geen uitvoeringsbesluiten heeft, is het moeilijk om nu al in te schatten wat dit concreet betekent voor onderwijs en voor de ‘activiteiten’ of ‘handelingen’ die we onze leerlingen moeten aanleren binnen de verschillende studierichtingen.

Het VVKSO volgt dit dossier op en zal u berichten wanneer we meer duidelijkheid hebben.

 
2008-09-05: Werken met integrale opdrachten en leerplantoelichting 2de en 3de graad STW
Geachte heer/mevrouw
 
Om leraren, die recent een opdracht kregen binnen STW of tot op heden nog niet in de mogelijkheid verkeerden om deel te nemen aan informatiesessies rond integrale opdrachten of aan een leerplantoelichting, toch de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met het nieuwe leerplan 2de en 3de graad STW, stellen we u op 2 plaatsen een regionale bijeenkomst voor. Deze bijeenkomsten zijn een herhaling van bijeenkomsten die reeds plaatsvonden.
 
U kunt in de regio van uw keuze terecht:
-   op donderdag 11 september in Brugge, DPB, Baron Ruzettelaan 296
-   op dinsdag 16 september in Mechelen, DPB, Varkensstraat 6
 
 
Programma:
 
Sessie 1: Werken met integrale opdrachten
Deze sessie start om 9u en eindigt om 12.30u.
De sessie is voorbehouden voor leraren die deel uitmaken van een IO-team en/of voor leraren die vertrouwd willen worden met werken met integrale opdrachten.
 
Gelieve uw leraren te vragen het leerplan en het doelenboek mee te brengen.
 
 
 
 
Sessie 2: Leerplantoelichting
Deze sessie start om 13.30u en eindigt om 16u.
Na een algemene introductie op het leerplan, zullen verschillende componenten van het leerplan, namelijk Voeding, Sociale wetenschappen, Natuurwetenschappen en Expressie, in afzonderlijke groepen worden voorgesteld.
 
Gelieve uw leraren te vragen het leerplan mee te brengen.
 
 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5€ per sessie. 
We plannen in het derde trimester van het schooljaar 2008-2009 opnieuw een leerplantoelichting.
 
 
 
Inschrijven:
 
Inschrijven kan door voor 9 september bijgevoegd inschrijvingsformulier te mailen/faxen naar de heer Alain Van Moer en door het betalen van 5€ per sessie op rekeningnummer 435-0317691-96.
Er wordt geen bevestiging gestuurd.
 
2008-09-04: Dag verzorging: reflecties
Reflecties vanuit 'dag verzorging: werken rond vakoverschrijdende stageopdrachten en leerlingenproject' voor 7 KZ en 7 TBZ/zorgkundige te Hasselt-Mechelen-Brugge
Klik hier om het document te downloaden
 
2008-09-04: Studiegebiednieuws
In bijlage leest u het studiegebiednieuws aangevuld met informatie van de diocesen

Bisdom Brugge
 
2008-04-30: Tips vanuit vormingsdag voor leraren OH
In bijlage vindt u de neerslag vanuit de verschillende werkgroepjes tijdens de namiddagsessie op de nascholingsdag OH.
 
2008-04-30: Vernieuwde versie Doelenboek Integrale opdrachten STW 2de en 3de graad
Uit de bevraging van de projectscholen Sociale en technische wetenschappen (2006-2007) kwam de uitdrukkelijke vraag om binnen het doelenboek een cesuur aan te geven tussen de doelen van de 2de en de 3de graad.
 
Tijdens dit schooljaar kwamen we, in overleg met leraren van de projectscholen en de begeleiders, tot deze vernieuwde versie van het doelenboek. ( bijlage )
 
Naast dit doelenboek bieden we u een beknoptere digitale versie aan die zicht beperkt tot de opsomming van de doelen en waarbinnen u volgens de noden van de school aanpassingen kan aanbrengen. ( bijlage )
 
 
2007-11-22: Bevraging projectscholen Sociale en technische wetenschappen

In de periode mei - juni 2007 werden 21 scholen bevraagd die op 1 september 2005 zijn gestart met het vernieuwingsproject Sociale en technische wetenschappen. Deze bevraging gebeurde in de vorm van interviews met de directie, de coördinator van het project en (een deel van) het betrokken lerarenteam.

De neerslag van deze gesprekken is samengebracht in een globaal verslag. Dat globaal verslag bevat ook, bij wijze van samenvatting, een overzicht van alle bevindingen, knelpunten en aandachtspunten. Daarnaast is in een ander document een benoptere versie gemaakt van deze samenvatting. Beide documenten vindt u hier terug alsook een document over de verdere opvolging.

Downloads:
samenvatting eindverslag
globaal eindverslag
opvolging evaluatie STW
 
2007-11-22: De geïntegreerde proef en integrale opdrachten in STW (vernieuwd leerplan)

De modellen van de geïntegreerde proef (GIP) kan u terugvinden via de desbetreffende lessentabellen.

 
2007-09-11: leerplantoelichting voor leraren 2de graad STW

Vorig schooljaar organiseerde de pedagogische begeleiding op verschillende plaatsen een leerplantoelichting voor leraren 2de graad STW. Omdat er veel vraag is naar de digitale versie van de uitgedeelde documenten, zijn ze hieronder downloadbaar.

presentatie
opdrachtenbrieven
bijlage1
bijlage2
bijlage3
bijlage4
bijlage5
bijlage6
bijlage7
 
2007-09-11: Zo kan het ook
In juli verscheen het langverwachte boek ‘Zo kan het ook. Competentieontwikkelend onderwijs’ van Rita Vanheste en Jos Willems, uitgegeven bij Wolters-Plantyn (ISBN 978-90-301-9138-4)
In dit boek wordt het algemene gedachtegoed van het concept competentieontwikkelend leren uiteengezet en staan de ontwikkelingen met betrekking tot de concretisering ervan voor de studierichting sociale en technische wetenschappen centraal. Zeker een aanrader!
 
2007-07-04: Kinderzorg

In april 2007 verscheen er een ministerieel besluit tot bepaling van de minimale kwaliteitsnorm en van het diploma of het getuigschrift opdat een minicrèche of zelfstandig kinderdagverblij in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning. Dit besluit gaat in vanaf september 2008. Leerlingen die de studierichting kinderzorg volgden voldoen aan de voorwaarden.

Hierbij vindt u het betreffende ministerieel besluit'.
 
2007-07-04: logistiek assitent
Op 25 mei 2007 is eindelijk het Ministerieel besluit verschenen dat de erkenning voor de functie logistiek assistent regelt. Daarin worden de leerlingen die de richtingen organisatiehulp, organisatieassistentie of het traject verzorging in het experiment modulair volg(d)en erkend om als gesubsidieerd logistiek assistent tewerkgesteld te worden.

Hierbij vindt u het betreffende ministerieel besluit.
 
2007-07-04: Occasionele en flexibele opvang

In een Ministerieel besluit van 9 mei 2007 m.b.t. de occasionele en flexibele opvang in kinderdagverblijven en initiatiatieven voor buitenschoolse opvang lezen we heel wat nieuwe termen zoals 'occasionele opvang', 'flexibele opvang', 'flexopvanguur', 'ploegplaats',....

Op www.kindengezin.be (professional - Actieplan occasionele en flexibele opvang) vindt u een heldere verduidelijking van deze begrippen.

Hierbij vindt u ook het betreffende ministerieel besluit'.
 
2007-07-04: Resultaten bevraging in-, door- en uitstroom van leerlingen uit studiegebied personenzorg

Resultaten bevraging in-, door- en uitstroom van leerlingen in de studierichtingen verzorging-voeding, verzorging, thuis-en bejaardenzorg, kinderzorg, organisatiehulp, organisatieassistentie, jeugd-en gehandicaptenzorg en leefgroepenwerking.

Download de resultaten.

 
2007-07-04: Verslag Vormingsdag voor leraren Gezondheids-en welzijnswetenschappen 2007
Hierbij vindt u de casussen en ppt. waarmee we werkten tijdens de uiteenzetting van Marijke Magherman omtrent de tendensen en evoluties in de gezondheids-en welzijnszorg.
Ook vindt u een weergave van de tips en bedenkingen vanuit de werkwinkel die plaatsvond tijdens het tweede deel van dag.
Introductie
Powerpoint BIJZONDERE JEUGDZORG
Powerpoint Kindermishandeling
Powerpoint N.A.H.
Powerpoint Problematische opvoedingssituatie
Powerpoint drughulpverlening
Tips en bedenkingen vanuit de workshop (herwerkt)
 
2007-03-30: Bronnen "identiteit en diversiteit"
Dit document bevat mogelijke bronnen voor materiaal in verband met doelstelling identiteit en diversiteit (SW tweede graad STW). Klik hier om de omzendbrief de downloaden.
 
2007-03-30: Kwalificatievereisten verzorgende personeelsleden in de rusthuizen
Deze omzendbrief vervangt de vorige versie van 2 juli 2004 door toevoeging, weglating en actualisering van de opleidingstitels door de nieuwe ontwikkelingen en opleidingen in onderwijs en vorming. Klik hier om de omzendbrief de downloaden.
 
2007-01-18: Registratieprocedure voor zorgkundige

De registratieprocedure voor zorgkundige is afgerond. Naast het KB, de lijst met verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren, een samenvattende publicatie vindt u nu ook de volledige ministreriële omzendbrief in verband met de registratie en afzonderlijk het registratieformulier dat voor toekomstige afstuderenden van toepassing is.

Links:
 
2007-01-11: Lijst verzorgende taken -versie december 2006
Naar aanleiding van de publicatie van de Koninklijke Besluiten in verband met de zorgkundige in het voorjaar van 2006 én het al langer bestaande Vlaams statuut voor de thuisverzorgende hebben we een lijst met verzorgende handelingen opgemaakt.
U kan de lijst hier downoaden.
 
2007-01-11: suggesties om in klas te werken rond de emancipatorische benadering
In november kwamen een aantal leraren uit de studierichtingen Jeugd-en gehandicaptenzorg en Leefgroepenwerking samen op een vormingsdag om samen te denken rond 'het bieden van ondersteuning vanuit de emancipatorische benadering' en wat dit kan betekenen voor onderwijs. Er werd ook stil gestaan bij het nieuwe leerplan Leefgroepenwerking. Als inspiratiebron vindt u hier teksten en tips die voortvloeiden uit deze vormingsdag.
 
2007-01-11: Tendensen binnen de Jeugd- en gehandicaptensector en implicaties voor de studierichting JGZ
Tijdens de vormingsdag voor de studierichtingen Jeugd-en gehandicaptenzorg en Leefgroepenwerking op 21 november 2006, gaf Frank Cuyt (directeur van het Vlaams Welzijnsverbond) een uiteenzetting over de tendensen in de sectoren van de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Hier vindt u een weergave van deze uiteenzetting.
 
2007-01-11: Tips omtrent het werken met vakoverschrijdende stage-opdrachten
Tips omtrent het werken met 'vakoverschrijdende stageopdrachten' in het tweede jaar van de 3de graad Verzorging. Weergave van de stagedagen Verzorging november-december 2006 (Gent-Leuven) vindt u hier.
 
2006-09-29: Economie en recht (2de jaar 3de graad STW)
Een leraar gaf ons volgende tip: “Op het internet vond ik een recente studie van het OIVO i.v.m jongeren en geld: geldgebruik bij jongeren (mei 2006). Dit is bruikbaar voor de lerarenhandleiding economie en recht in het 2de jaar van de 3de graad STW. Dit is recenter materiaal dan de studie uit 1998 die in de handleiding vermeld staat.”

OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisatie) Studie: Jongeren en zakgeld van Hélène Haupaix en Marc vandercammen (11-05-2006)- www.oivo-crioc.org.

 
2006-06-23: Tips i.v.m. het werken met ‘vakoverschrijdende stageopdrachten’ in het eerste jaar van de derde graad Verzorging
Dit schooljaar zijn we gestart met een cyclisch programma waarbij reflectie op ‘vakoverschrijdende stageopdrachten’ binnen de studierichting Verzorging centraal staat. Op 20-23 maart 2006 organiseerden we twee nascholingssessies voor stageteams uit het eerste jaar van de derde graad Verzorging. Volgend schooljaar wordt dit gebeuren herhaald voor teams uit het tweede jaar van de derde graad Verzorging.
Hierbij vindt u een weergave van de nascholingssessies. We hopen dat deze tips een inspiratiebron kunnen zijn voor het werken met stageopdrachten.
2006-04-19: Publicatie KB omtrent zorgkundige
Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder ze deze handelingen mogen stellen en het KB tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige. De betreffende KB’s vindt u als bijlage.
2005-11-16: Verslag stagedagen 12 en 19 mei 2005
2005-04-14: Studiedag GWW in verband met stage en seminarie
Download het verslag en een aantal presentaties.
2004-12-21: Actuele inzichten in verband met zorgende vaardigheden, eenvoudige wondzorg en EHBO
Er worden steeds nieuwe inzichten ontwikkeld en als leraar is het belangrijk deze op te volgen bv. via info vanuit de stageplaatsen (protocollen, nascholing), via Nursing en nascholing door het NVKVV, via wetenschappelijk verantwoorde websites …
2004-12-21: Arbeidsgeneeskundige onderzoeken
Volg het laatste nieuws op www.vsko.be en www.ond.vlaanderen.be/edulex.
 
2004-12-21: Component expressie in de zevende jaren ‘Kinderzorg’ en ‘Thuis- en bejaardenzorg’
2004-12-21: Teksten i.v.m. de beurs "Kijken naar kinderen"
De teksten in verband met de beurs ‘Kijken naar kinderen’, ondermeer in verband met welbevinden en betrokkenheid, zijn terug te vinden op http://www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Evenementen/Kijken_naar_kinderen.jsp.

Volgend schooljaar zal dit initiatief zeker een vervolg krijgen.

 
2004-12-21: Theatertoestand
Theatertoestand heeft een aantal interessante producties die leerlingen aan het denken kunnen zetten in verband met vrijwilligerswerk en mantelzorg, ‘gekte’, ‘handicap’, dementie, …

Voor meer informatie, raadpleeg http://theatertoestand.tripod.com.

 
2004-12-21: Veel gestelde vragen in verband met stage-uren, zondag en nachtwerk
2004-09-05: Omzendbrief WEL/KWAL/04/1
Deze omzendbrief beschrijft de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen en vult de vorige versie WEL/KWAL/02/1 van 28 mei 2002 op enkele punten aan. Hij heeft vooral tot doel de overzichtelijkheid te verbeteren.
2004-09-01: Pedagogisch-didactische tips voor 7 KZ en 7 TBZ
2004-09-01: Toelichting bij het leerplan Kinderzorg juni 2004
2004-09-01: Toelichting bij het leerplan Thuis- en bejaardenzorg juni 2004
2004-06-10: Advies in verband met overgangen naar de derde jaren van de derde graad
Download het document met het advies van de sectorcommissie i.v.m. de overgangen naar de derde jaren van de derde graad.
2004-06-10: Attest leerlingen Organisatie-assistentie
Download het attest voor leerlingen Organisatie-assistentie i.v.m. logistieke dienst.
2004-05-11: Bestelformulier leerlingennotities mei 2004 - Verzorging-voeding/Verzorging
Download het bestelformulier voor de leerlingennotities van Verzorging-voeding/Verzorging.
2004-03-03: Info i.v.m. de overgangen naar het derde jaar van de derde graad
Op 19 februari ll. heeft er een artikel 5-overleg plaats gehad over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het BVR van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. We lichten u hierbij in over de belangrijkste wijzigingen.
2004-01-10: Interessante website van Kind en Gezin
Alle beschikbare kennis over kinderopvang voor de sector vind je op de interessante website van Kind en Gezin.
2003-10-17: Subsidiebesluit van de buitenschoolse kinderopvang
De Vlaamse regering wijzigt het subsidiebesluit van de buitenschoolse kinderopvang. Het besluit van 2001 bepaalt dat tegen 2007 minstens 50 % van de begeleiders in het bezit moeten zijn van ten minste een diploma TSO. De nieuwe opleiding kinderzorg op BSO-niveau biedt voldoende kwaliteit en daarom is het niet langer noodzakelijk om minstens een diploma TSO te hebben. Omdat momenteel het aanbod opleidingen kinderzorg in het volwassenenonderwijs onvoldoende is, wordt de overgangsperiode met 3 jaar verlengd. Ze loopt nu tot 2010.
 
Zoeken op de site
 
Kalender

 

Geen kalenderitems gevonden
 

Naar het begin van de pagina
Start  |  Contacteren  |  Webmaster